Close

Integritetspolicy

Sveriges Vindkraftkooperativ Ek. För.
Organisationsnummer: 769603-7089
Integritetspolicy version 1.0 – 2018-10-08

Integritetspolicy
Information om behandling av personuppgifter

Definitioner
Sveriges Vindkraftkooperativ Ek. För. benämns hädanefter SVEF. ”Evig El” är ett varumärke som tillhör SVEF. Medlem och Kund är fysisk eller juridisk person som köper vara eller tjänst av SVEF. Leverantör eller Samarbetspartner är fysisk eller juridisk person som har ingått avtal eller på annat sätt har en relation med SVEF.

Allmänt

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk eller en juridisk person. Sveriges Vindkraftkooperativ Ek. För. (SVEF) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom SVEF och för verksamheten nödvändigt utbyte av uppgifter med SVEF:s leverantörer av elhandel1, bokföring2 och revision3. SVEF ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy gäller då SVEF tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med SVEF inklusive besök på hemsidan och vid kontakt med av SVEF anlitade Leverantörer och Samarbetspartners. Denna integritetspolicy uppdateras löpande och gällande version finns att ta del av på webbplatsen svef.nu.

När och varför behandlar vi personuppgifter?

SVEF behandlar personuppgifter för fullgöra våra uppdrag och avtal gentemot dig som Medlem, mot Leverantör och mot Samarbetspartner samt för att vi ska fullgöra de förpliktelser som följer av lag eller andra bestämmelser, såsom redovisningsändamål. Vi behandlar och delar inte personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Personuppgifter behandlas för att du som Medlem i SVEF skall kunna erhålla de produkter som SVEF-styrelsen och SVEF:s föreningsstämma har beslutat om. I andra fall behandlas personuppgifter för att du som Medlem, Leverantör eller Samarbetsparter ingått ett avtal med SVEF.

Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för marknadsföring för att du som är Medlem ska kunna få personliga och anpassade erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av SVEF:s berättigade intresse att utveckla verksamheten. Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du lämnar även behandlas genom inspelning av oss eller av våra Leverantörer och Samarbetsparters.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in, tar del av och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Medlem, Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, medlemsnummer, kundnummer, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer, mätarnummer och IP-adresser. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan SVEF och Samarbetspartners samt Leverantörer i syfte att utföra våra uppdrag. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Medlem, Kund, Leverantör eller Samarbetspartner och SVEF. Uppgifter som du lämnar till SVEF kan SVEF komma att lämna ut om lag så kräver.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. SVEF kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Därefter kommer personuppgifterna att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra SVEF:s verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten.

Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från SVEF om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med hur SVEF behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Sveriges Vindkraftkooperativ Ek. För. ℅ Gislaved Energi
Box 181
332 24 Gislaved
Mårtensgatan 27 (332 30 Gislaved)
Telefon: 0340 – 650 600
E-post: sekreterare@svef.eu

 


1 Elhandel – SVEF samarbetar sedan 2015-01-01 med Gislaved Energi. Tjänsten upphandlas.

2 Bokföring – SVEF anlitar Stefan Roubert & Co AB i Ljungby. Tjänsten upphandlas.

3 Revision – Revikonsult Revisionsbyrå i Helsingborg.